در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بدین معنی که اگر کارکنان در حین انجام کار، در محل معین و به دستور کارفرما دچار خسارت بدنی گردند و مسئولیت کارفرما نیز محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد که شامل خسارتهای بدنی(فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی) می‌باشد.
این بیمه‌نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالکان و صاحبان کارخانجات، کارگاه های تولیدی، تعمیراتی و خدماتی و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسکونی و تجاری و . . . می‌توانند تهیه نمایند. این بیمه‌نامه کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که به صورت تمام وقت یا پاره‌وقت در محل مورد نظر فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد.
تقسیم بندی بیمه‌نامه‌ مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی

این بیمه نامه کلیه پرسنل تحت امر کارفرما و یا پیمانکار را در قبال خسارات بدنی شامل غرامات فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، در صورت وقوع حوادث در محیط کارگاه، بدون در نظر گرفتن فعالیت و بر اساس متراژ ساختمان و پیشرفت فیزیکی پروژه، تحت پوشش قرار می‌دهد.

مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

در این بیمه‌نامه کلیه پرسنل تحت امر کارفرما و یا پیمانکار در قبال خسارات بدنی شامل غرامات فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، در صورت وقوع حوادث در محیط کارگاه و بر اساس نیروی کار و نوع فعالیت، تحت پوشش قرار می‌گیرند.
منظور از پروژه‌های عمرانی؛ پروژه‌هایی است که اجرای آن نیاز به اخذ پروانه ساخت از شهرداری نداشته و تابع قوانین و مقررات دیگری می‌باشد. این پروژه ها عمدتاً جنبه کلان و ملی داشته، دارای ردیف بودجه بوده و دارای کارفرما ویا صاحبکار جداگانه‌ای می‌باشد و اجرای آن توسط پیمانکار صورت می‌پذیرد. بطور مثال پروژه‌های خطوط لوله نفت و گاز، تونل سازی، سد و پل سازی، شبکه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال نیرو و امثال هم را می‌توان در قالب پروژه‌های عمرانی قرارداد.

مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بازرگانی،صنعتی و تجاری

این نوع بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما، حجم وسیعی از مشاغل را شامل می‌شود. در واقع هر فعالیتی که در حیطه پروژه‌های ساختمانی وعمرانی قرار ندارد در این گروه قرار خواهد گرفت. از یک کارخانه بزرگ خودروسازی و پتروشیمی تا یک اغذیه فروشی کوچک و یا کارگاه تولیدی نه چندان بزرگ، جملگی در این طبقه از مشاغل قراردارند. در این بیمه‌نامه ملاک بررسی دقیق و شرح فعالیت بیمه‌گذار، رونوشت پروانه فعالیت یا جواز کسب خواهد بود.