موضوع‌ این بیمه‌نامه عبارت‌ است‌ از بیمه‌ مسئولیت‌ بیمه‌گذار درقبال‌ ارسال‌ کنندگان‌ و یا صاحبان‌ کالا به‌استناد بارنامه‌های‌ صادره‌، که‌ ناشی‌ از تحقق‌ خطرات‌ بیمه‌ شده‌ در این‌ قرارداد بوده‌ و بیمه‌گذار به‌ عنوان‌ متصدی‌ حمل‌ و نقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها شناخته‌ شود. تعهدات‌ بیمه‌گر تحت‌ این‌ قرارداد پس‌ از تکمیل‌ بارگیری‌ کالا در مبدأ، آغاز و همزمان‌ با شروع‌ تخلیه‌ در مقصد مندرج‌ در بارنامه‌ خاتمه‌ می‌یابد.