خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شود را مسئولیت عمومی می‌نامند. بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند.

رشته بیمه مسئولیت عمومی مشتمل بر زیررشته های زیر می‌باشد که عبارتند از:

 • بیمه عملیات ساختمانی
 • بیمه مسئولیت مدنی ناشی آتش سوزی
 • بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای نصب و نگهداری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی
 • بیمه مسئولیت مدنی عمومی مدیران پارکینگ
 • بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه‌های خودرو

بیمه عملیات ساختمانی

آنچه امروز در تخریب بناهای قدیمی و اجرای پروژه‌های ساختمانی شاهد هستیم، خسارات مالی و جانی است که به اشخاص ثالث وارد می‌آید. جهت جبران این گونه خسارات، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث، ارائه می‌گردد. در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می‌گردد. لذا چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، احداث‌پی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه‌گر با رعایت شرایط بیمه‌نامه و پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار، اقدام به جبران خسارت خواهد نمود.
اهم خسارت‌هایی که معمولاً به اشخاص ثالث وارد می‌شود به شرح زیر است:

 • نشت و ترک‌خوردگی ساختمان‌های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.
 • ریزش ساختمانهای مجاور در اثر گودبرداری.
 • خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای مجاور در اثر ریزش.
 • خسارات وارد به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز.
 • خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن.
 • خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی.
 • خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه‌های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمان های مجاور).
 • خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی.
 • خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می‌گردند.
 • خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو.

بیمه مسئولیت مدنی ناشی آتش سوزی

گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه‌نامه‌های‌ آتش‌سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ و جبران نیست؛‌ لاکن ‌بیمه‌‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، کلیه‌ زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خط‌راتی‌ همچون‌ آتش‌سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای نصب و نگهداری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی

این بیمه‌نامه به منظور جبران کلیه خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود. همچنین کلیه کسانی که مسئول نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی هستند، در قبال افراد ثالث، به این بیمه‌نامه نیاز دارند. با توجه به شرایط مندرج در بیمه‌نامه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی خطراتی همچون فوت، نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و خسارت مالی تحت پوشش قرار می‌گیرند