بیمه های مسئولیت مدنی حرفه ای را می‌توان به بخش های زیر تقسیم کرد:

  • بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان
  • بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
  • بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای نگهداری و نصب آسانسور و پله‌برقی
  • بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمانی
  • بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای مدیران فنی مراکز درمانی
  • بیمهنامه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک
  • بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران هتل و واحد های اقامتی در قبال مسافران
  • بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال استفاده کنندگان از دستگاهها
  • بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران تورها و اردوهای تفریحی و گردشگری

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

هرپزشکی در حرفه خود همواره سعی می‌نماید در درمان بیماران خود، دقت نظر و حساسیت زیادی داشته باشد تا سلامتی را به وی بازگرداند. اما ممکن است اتفاقاتی در چارچوب حرفه پزشکی بوقوع پیوندد که مسئولیت جبران آن بر عهده پزشک باشد. این جبران خسارت در ماده۳۱۹ قانون مدنی به صراحت بیان شده و اشعار می‌دارد: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقض عضو، یا خسارت مالی شود ضامن است.) بنابراین مشاهده می‌گردد لازمه و پشتوانه یک طبابت مطمئن، علاوه بر دارا بودن تخصص و تعهد کاری، نیازمند پشتوانه اطمینان بخشی به نام بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان می‌باشد.»
موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه‌گذار در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.
تعهد بیمه‌گر در این بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارتهای است که ناشی از معالجه، مداوا و عمل جراحی انجام شده توسط پزشک باشد به شرط اینکه خسارت در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتاده باشد. با این حال چنانچه حداکثر پس از چهار سال از تاریخ پایان مدت بیمه‌نامه خسارتی اعلام شود که با توجه به دلایل و مستندات قانونی انتساب آن به معالجه، مداوا و اعمال جراحی انجام شده در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه محرز گردد بیمه‌گر نسبت به جبران آن متعهد خواهد بود.

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

بدون شک بخش بسیار مهمی از خدمات درمانی و مراقبتی بیماران بعهده جامعه پرستاری و پیراپزشکی می‌باشد. ماما، پرستار، بهیار، تکنسین اورژانس و اتاق عمل و امثالهم که ساعتها وقت خود را صرف خدمت به بیماران می‌نمایند نیز ممکن است در انجام امور حرفه ای خود با مشکلاتی مواجه شوند که موجب بروز خسارات جانی به بیماران گردد. بنابراین، این افراد نیز برای آنکه از سلامت روانی کار برخوردار باشند، می‌توانند از مزایای بیمه مسئولیت حرفه‌ای پیرا‌پزشکان بهره‌مند شوند.
موضوع این بیمه‌نامه عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.
شرح وظایف پیراپزشکان به تفکیک هر رشته که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده جز لاینفک بیمه‌نامه می‌باشد. تعهد بیمه‌گر در قبال هر یک از بیماران، معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می‌گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای نگهداری و نصب آسانسور و پله برقی

امروزه کمتر ساختمان مسکونی وتجاری، اداری وجود دارد که مجهز به آسانسور و پله‌برقی نباشد. حتی بعضی از واحدهای بزرگ صنعتی علاوه بر دارا بودن آسانسور نفربر، دارای آسانسور باربر نیز می‌باشند. نصابان و سرویس‌کاران آسانسور نیز در برابر خدماتی که ارائه می‌دهند مسئول خواهند بود. چرا که عملکرد نامطلوب در سیستمهای آنها ممکن است موجب بروز خسارات جانی و مالی گردد. بنابراین به تمامی دارندگان و نصابان آسانسورها و پله برقی در ساختمان های تجاری و مسکونی توصیه می‌شود، بیمه‌نامه فوق را تهیه نمایند. این بیمه‌نامه غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو و هزینه پزشکی استفاده کنندگان از‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ و برطبق شرایط خصوصی و عمومی بیمه‌نامه جبران‌ می‌نماید. همچنین در آسانسورهای باربر، خسارات مالی نیز تحت پوشش می‌باشد.

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمانی

مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمانی درقبال حرفه خود درقبال اشخاص ثالث مسئول می‌باشند. این افراد در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت مدنی، قانون نظام مهندسی ساختمان، قانون شهرداری وآیین نامه‌های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها، اشخاص ثالث وکارکنان اجرایی پروژه ساختمانی، دارای مسئولیت حرفه‌ای و مدنی می‌باشند. لذا بیمه‌نامه مربوطه، مسئولیتهای قانونی و مدنی بیمه گذار را تحت پوشش قرار می‌دهد.
این بیمه‌نامه مسئولیت بیمه‌گذار در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائی پروژه ساختمانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل‌انگاری، قصور، خطا، غفلت و یا اشتباه حرفه‌ای بیمه‌گذار در محل ملک مورد محاسبه، طراحی و نظارت خسارات جانی و مالی به مالک، اشخاص ثالث و کارگران پروژه ساختمانی وارد آید و بیمه‌گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار نسبت به جبران خسارت اقدام می‌نماید.

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران فنی مراکز درمانی

در این بیمه‌نامه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان(مسئولیت بیمه‌گذار) در مقابل بیماران و اشخاص ثالث بیمه می‌گردد. بدین معنی که اگر در جریان اجرای وظایف نامبرده، حادثه‌ای رخ دهد که منجر به خسارت جسمانی به بیماران و اشخاص ثالث گردد و بیمه‌گذار قانوناً مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد خسارت وارده از طریق این بیمه‌نامه جبران می‌گردد.
مسوولین فنی بیمارستان دارای شرح وظایفی هستند که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است در این شرح وظایف مسئولیتهای مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و به عبارت جامع‌تر مسئولیت کلیه امور مؤسسات پزشکی به عهده مسوول فنی گذاشته شده است.

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران مهد کودک

موضوع بیمه‌نامه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در رابطه با خسارات جانی به کودکان استفاده کننده از امکانات مهد کودک.  چنانچه در رابطه با مسئولیت بیمه‌گذار به کودکانی که از امکانات مهد کودک استفاده می‌کنند و اسامی آنها از طریق لیست ارسالی به بیمه‌گر اعلام شده خسارت بدنی وارد آید بیمه‌گر پس از محرز شدن مسئولیت بیمه‌گذار مطابق با شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه و قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه، جهت جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران هتل و واحد‌های اقامتی در قبال مسافران

در این بیمه‌نامه نیز خسارات مالی و جانی وارد به مسافران در زمان استفاده از واحد اقامتی، پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار و مطابق با شرایط خصوصی وعمومی بیمه‌نامه و قانون بیمه، قابل جبران خواهد بود

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی در قبال استفاده‌کنندگان از دستگاهها

موضوع این بیمه‌نامه عبارت است از مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده‌کنندگان از دستگاهها (مطابق لیست اعلام شده)، در این بیمه‌نامه چنانچه در جریان استفاده از دستگاهها و در محوطه شهربازی خسارت جانی به استفاده‌کنندگان وارد آید بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار و با توجه به قوانین بیمه و شرایط خصوصی و عمومی بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران تورها و اردوهای تفریحی و گردشگری

در این بیمه‌نامه در صورت وقوع خسارات جانی برای افرادی که از تورها و اردوها استفاده می‌نمایند و مسئولیت جبران خسارتهای وارده بر عهده مدیر تور و یا اردو باشد، پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار، مطابق شرایط خصوصی و عمومی و قانون بیمه، خسارت وارده جبران خواهد شد.