به منظور رسیدگی به خسارت وارده به بیمه‌گذاران، شرکت بیمه پس از دریافت کتبی اعلام خسارت نسبت به دریافت مدارک مورد نیاز و در صورت لزوم انجام بازدید اقدام می‌نماید و پس از احراز اصالت ادعا و محق بودن بیمه‌گذار نسبت به پرداخت رقم خسارت اقدام می‌نماید.

۱- اصل یا تصویر برابر اصل تمام اوراق انتظامی و قضایی

۲- اصل یا تصویر برابر اصل نظریه پزشکی قانونی و یا نظام پزشکی کشور

۳- اصل یا تصویر مدارک پزشکی زیان دیده

۴- تکمیل پرونده

۵- بررسی شرایط مفاد بیمه‌نامه