برای پرداخت غرامت از محل بیمه‌نامه‌های مسئولیت می‌بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه‌گذار ویا زیان‌دیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه به بیمه گر اعلام گردد و ضروری است که نکات زیر حتما در نظر گرفته شود:

 1. مدت اعتبار بیمه‌نامه، میبایستی تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه‌ای باشد.
 2. حق بیمه حتما قبل از حادثه پرداخت شده باشد.
 3. احراز مسئولیت بیمه‌گذار در قبال حادثه به وقوع پیوسته برای زیان دیده.

الف – در صورت وقوع فوت:

 1. گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد(درصورتی که فوت ناشی ازحادثه باشد)
 2. گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر تعیین علت فوت
 3. کپی برابربااصل خلاصه رونوشت وفات و یا جواز دفن
 4. کپی برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی( کلیه صفحات)
 5. کپی صفحه اول (مشخصات) دفترچه تأمین اجتماعی
 6. برگ انحصار وراثت(درصورت عدم تعیین ذینفع) (نامحدود)

ب- در صورت غرامات بدنی به جز فوت:

 1. کپی شناسنامه ابطال شده برابر اصل تمام صفحات و کارت ملی
 2. کپی دفترچه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی فرد مصدوم
 3. هرگونه مدارک مربوط به اشتغال مصدوم در کارگاه اعم از کارت پرسنلی قرارداد کاری، گواهی اشتغال به کار و لیست سازمان تامین اجتماعی
 4. هرگونه گزارش نیروی انتظامی، بازرس و کارشناس اداره کار، سازمان آتش نشانی و اوژانس
 5. گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج
 6. پرونده کامل بیمارستانی
 7. گواهی فوت و خلاصه رونوشت وفات
 8. نظریه و گزارش پزشک قانونی
 9. رای محاکم قضایی (در صورت مراجعه به دادگاه)
 10. گواهی انحصار وراثت
 11. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل وراثت
 12. دریافت رضایت نامه از ورثه قانونی

ج – در صورت وقوع خسارات نقص عضو و هزینه پزشکی :

 1. کپی شناسنامه برابر اصل تمام صفحات و کارت ملی فرد مصدوم
 2. کپی دفترچه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی فرد مصدوم
 3. هرگونه مدارک مربوط به اشتغال مصدوم در کارگاه اعم از کارت پرسنلی قرارداد کاری، گواهی اشتغال به کار و لیست سازمان تامین اجتماعی
 4. هرگونه گزارش نیروی انتظامی، بازرس و کارشناس اداره کار، سازمان آتش نشانی و اورژانس
 5. گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج
 6. اصل صورتحساب یا برابر اصل هزینه های درمانی و پرونده بالینی مصدوم در زمان بستری
 7. گواهی پزشک معالج مصدوم مبنی بر اتمام درمان
 8. عکس رادیولوژی پس از حادثه و پس از اتمام طول درمان(در صورت شکستگی اعضای بدن)
 9. نظریه پزشک قانونی و رای دادگاه (در صورت مراجعه به مراجع قضایی)
 10. برگه های بازجوئی در مراجع قضایی و انتظامی (در صورت مراجعه به مراجع قضایی و شکایت از کارفرما)
 11. تعیین درصد نقص عضو توسط پزشک معتمد بیمه گر‌(در صورت عدم مراجعه به مراجع قضایی و پرداخت خسارت بدون رای دادگاه)
 12. دریافت رضایتنامه از مصدوم