در صورت بروز خسارت بیمه‌گذار باید در کمترین زمان ممکن نسبت به اعلام خسارت اقدام نماید. در این صورت با تکمیل فرم اعلام خسارت و تکمیل و درج اطلاعاتی چون مشخصات بیمه‌نامه، مشخصات راننده، مشخصات طرف حادثه و چگونگی وقوع حادثه اقدام می‌شود. پس از آن بیمه‌گر نسبت به بازدید از خودروی آسیب دیده اقدام و مدارک پرونده را تکمیل می‌نماید و نهایتا بر اساس نرخ های روز قطعات و لوازم خودرو نسبت به محاسبه و پرداخت خسارت اقدام می‌شود .

توجه ۱: در صورتیکه مورد بیمه نیاز به تعویض قطعه داشته باشد ارائه فاکتور الزامی است.

توجه ۲: بیمه‌گذار باید تا زمان خسارت (تاریخ وقوع خسارت) تمام اقساط مربوط به بیمه‌نامه را پرداخت کرده باشد.

  1. کارت ملی بیمه‌گذار
  2. کارت خودرو
  3. اصل بیمه‌نامه
  4. کروکی مقامات انتظامی
  5. اسناد مالکیت خودروی زیان دیده
  6. رسید پرداخت حق‌بیمه
  7. فاکتور لوازم تعویضی (در صورت نیاز)