قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که اختصاراً قانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، پوششی است جهت آسایش خاطر رانندگان وسائط نقلیه در هنگام وقوع تصادفات زیان بار و همچنین حمایت از کلیه زیان دیدگان حوادث رانندگی. به همین دلیل این بیمه نامه در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران اجباری اعلام شده است.
در این بیمه‌نامه، اگر خودروی شخص بیمه شده دچار تصادف یا سانحه‌ای گردد که به مال یا جان شخص دیگری صدمه‌ای وارد شود، بیمه با پرداخت مبلغ خسارت شخص خسارت دیده در صدد جبران ریالی آن بر می‌آید.
همچنین در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، پوششی با نام حوادث راننده، به عنوان پوشش تکمیلی همراه بیمه‌نامه ارائه می‌شود که جبران کننده غرامت فوت و نقص عضو است و رانندگان مقصر حوادث که به موجب بیمه‌نامه، ثالث محسوب نمی‌شوند، از محل این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرند.
جهت تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث، بهتر است حداقل ۷۲ ساعت (اداری) قبل از اتمام مهلت بیمه‌نامه اقدام فرمایید.

این بیمه‌نامه تضمین کننده مسئولیت کلیه دارندگان و یا رانندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در قبال آسیب‌هایی است که در اثر حوادث وسائط نقلیه و یا محمولات آنها به اشخاص و اموال ثالث وارد می‌شود. این آسیب‌ها شامل جبران خسارات بدنی، تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی حاصل از حوادث رانندگی همچنین جبران زیان های نقص عضو یا فوت، هر نوع دیه و یا ارش ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث است. همچنین جبران خسارت مالی عبارت است از تامین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.

 

بنابر قانون بیمه شخص ثالث با عنوان  “قانون اصلاح شده بیمه اجباری‌ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” مندرج در قوانین بیمه مرکزی، ماده ۱ تمام اشخاصی (حقوقی و حقیقی) که دارنده وسایل نقلیه موتوری باشند، مخاطب تهیه این بیمه هستند.
بر طبق این قانون تهیه بیمه شخص ثالث برای مالک وسیله نقلیه اجباری می‌باشد.

  • خسارت‌های مالی
  • خسارت‌های جانی
  • خسارت‌های منجر به فوت و نقص عضو

اگر اتومبیل بیمه شده به عنوان اتومبیل از رده خارج و اوراق گردد، بیمه‌نامه به صورت تعرفه روز شمار فسخ خواهد شد.