1. اعلام کتبی خسارت در موعد مقرر در بیمه ‌نامه
  2. تنظیم صورتجلسه خسارت با تعیین مواضع خسارت دیده و میزان آن
  3. اصل بیمه ‌نامه دردست بیمه‌گذار بهمراه ضمائم آن
  4. گزارش مقامات انتظامی درمورد سرقت یا فوت
  5. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی درمورد طوفان یا سیل
  6. گزارش کارشناس خسارت با تعیین خسارت قابل پرداخت

پس از اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار، کارشناسان بیمه‌گر در اولین فرصت از مورد بیمه بازدید نموده و اقدام به تهیه صورتجلسه خسارت می‌نمایند که در صورتجلسه تهیه شده موارد زیر قید میگردد:

  1. زمان، مکان و چگونگی خسارت
  2. مواضع و احجام خسارت دیده

پس از کنترل مستندات بیمه‌نامه و بررسی مدارک درخواستی از بیمه‌گذار در صورتجلسه خسارت، کارشناس خسارت بیمه‌گر با تهیه گزارش کارشناسی خسارت، میزان خسارت قابل پرداخت را از طریق بیمه‌گر به بیمه‌گذار اعلام مینماید.
نکات مهم در مورد خسارت :

حداکثر مهلت اعلام خسارت ۱۴ روز میباشد.
درصورتیکه اقساط حق بیمه در سررسید مقرر پرداخت نگردد، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه ای که تا زمان وقوع خسارت بایستی دریافت میگردیده پرداخت خواهد شد.
بیمه‌گذار نباید قبل از بازدید بیمه‌گر اقدام به ترمیم مواضع آسیب دیده نماید ولی باید به هزینه خود کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از گسترش خسارت را بعمل آورد و توصیه‌های معقول بیمه‌گر را انجام دهد.
بیمه‌گذار موظف است نکات ایمنی را رعایت نماید.
بیمه‌گذار میتواند ماشین آلات مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (با احتساب عمر کارکرد) بیمه نماید، در این حالت درصورت وقوع خسارت بابت استهلاک از قیمت نو مورد خسارت دیده کسر شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.
اگر بیمه‌گذار اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه(با احتساب عمر کارکرد) به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.