پس از وقوع خسارت و اعلام خسارت کتبی توسط بیمه گذار شرکت بیمه سرمد نسبت به اعزام کارشناس خود اقدام می‌نماید و پس از کنترل مستندات بیمه‌نامه و بررسی مدارک درخواستی از بیمه‌گذار در صورتجلسه خسارت، کارشناس خسارت بیمه‌گر با تهیه گزارش کارشناسی خسارت، میزان خسارت قابل پرداخت را از طریق بیمه‌گر به بیمه‌گذار اعلام می‌نماید.

اعلام کتبی خسارت در موعد مقرر در بیمه‌نامه

تنظیم صورتجلسه خسارت با تعیین مواضع خسارت دیده و میزان آن

اصل بیمه‌نامه به همراه ضمائم آن

اصل پیمان، متمم‌های پیمان، فهرست بهای پیمان و ضمائم آن(درصورت وجود)

صورت مجالس و صورت وضعیتهای ماهانه قبل از خسارت

اصل دستورکار مشاور به پیمانکار و صورت مجلس انجام آن برای اجرای کارهائی که در نقشه‌ها نیست

اصل صورتجلسه با تأیید کتبی دستگاه نظارت برای انجام کارهائی که هنوز به اتمام نرسیده و در صورت مجالس و صورت وضعیتها درج نشده و خسارت دیده است

گزارش مقامات انتظامی درمورد سرقت یا فوت

گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی(در صورت طوفان یا سیل)

گزارش کارشناس خسارت پس از اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار

نکات مهم در مورد خسارت :

حداکثر مهلت اعلام خسارت ۱۴ روز میباشد.
پرداخت اقساط حق بیمه در سررسید مقرر.
بیمه گذار نباید قبل از بازدید بیمه گر اقدام به ترمیم مواضع آسیب دیده نماید ولی باید به هزینه خود کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از گسترش خسارت را بعمل آورد و توصیه‌های معقول بیمه‌گر را انجام دهد.
بیمه‌گذار موظف است نکات ایمنی را رعایت نماید.