1. کتبی خسارت در موعد مقرر در بیمه ‌نامه
  2. تنظیم صورتجلسه خسارت با تعیین مواضع خسارت دیده و میزان آن
  3. اصل بیمه ‌نامه دردست بیمه‌گذار به همراه ضمائم آن
  4. گزارش مقامات انتظامی درمورد سرقت یا فوت
  5. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی درمورد طوفان یا سیل
  6. گزارش کارشناس خسارت با تعیین خسارت قابل پرداخت

نکات مهم در مورد خسارت :

حداکثر مهلت اعلام خسارت ۱۴ روز می‌باشد.
درصورتیکه اقساط حق بیمه در سررسید مقرر پرداخت نگردد، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه ای که تا زمان وقوع خسارت بایستی دریافت می‌گردیده پرداخت خواهد شد.
بیمه‌گذار نباید قبل از بازدید بیمه گر اقدام به ترمیم مواضع آسیب دیده نماید ولی باید به هزینه خود کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از گسترش خسارت را بعمل آورد و توصیه‌های معقول بیمه‌گر را انجام دهد.
بیمه‌گذار موظف است نکات ایمنی را رعایت نماید.
خسارات وارده قبل از تاریخ صدور بیمه‌نامه از شمول پوشش بیمه‌ای مستثنی می‌باشد.
بیمه‌گذار می‌تواند ارزش ساخت سازه مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (ارزش مستهلک شده) بیمه نماید، درآن صورت درصورت وقوع خسارات جزئی از هزینه بازسازی مجدد مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.
اگر بیمه‌گذار ارزش ساخت اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نوی مشابه نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (با احتساب عمر کارکرد) به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد. البته لازم به ذکر است در این بیمه تا مدت معینی از عمر سازه (بسته به مورد) سازه نو محسوب شده و پس از آن به مرور زمان دارای افت ارزش بدلیل استهلاک می‌گردد.
در این نوع بیمه نامه خسارات و صدمات وارده به اشخاص و اموال افراد ثالث نیز می‌توانند در طول مدت اجرای پروژه‌ تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند.