در صورت بروز خسارت باید بیمه‌گذار در موعد مقرر حداکثر ۱۴ روز پس از خسارت موضوع را به صورت کتبی به بیمه‌گر اعلام نماید. تا نسبت به تنظیم صورتجلسه خسارت با تعیین مواضع خسارت دیده و میزان آن اقدام شود. پس از آن در صورت نیاز نسبت به انجام بازدید از محل خسارت اقدام و نهایتا با بررسی‌های کارشناسی رقم خسارت به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.

اصل بیمه‌نامه بهمراه ضمائم آن
اصل پیمان، متمم‌های پیمان، فهرست بهای پیمان و ضمائم آن(درصورت وجود)
صورت مجالس و صورت وضعیتهای ماهانه قبل از خسارت
اصل دستورکار مشاور به پیمانکار و صورت مجلس انجام آن برای اجرای کارهائی که در نقشه‌ها نیست
اصل صورتجلسه با تأیید کتبی دستگاه نظارت برای انجام کارهائی که هنوز به اتمام نرسیده بنابراین در صورت مجالس و صورت وضعیتها درج نشده و خسارت دیده است
گزارش مقامات انتظامی در صورت سرقت یا فوت
گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی در صورت طوفان یا سیل
گزارش کارشناس خسارت با تعیین خسارت قابل پرداخت

توجه ۱: درصورتیکه اقساط حق‌بیمه در سررسید مقرر پرداخت نگردد، خسارت به نسبت حق‌بیمه دریافتی به حق‌بیمه‌ای که تا زمان وقوع خسارت بایستی دریافت می‌گردیده پرداخت خواهد شد.

توجه ۲: بیمه‌گذار نباید قبل از بازدید بیمه‌گر اقدام به ترمیم مواضع آسیب‌دیده نماید ولی باید به هزینه خود کلیه اقدامات لازم به منظور جلوگیری از گسترش خسارت را بعمل آورد و توصیه‌های معقول بیمه‌گر را انجام دهد.
توجه ۳: خسارت بر اساس فهرست بهای منضم به قرارداد، صورت مجالس و صورت وضعیتها (صورت کارکردهای) اجرائی قبل از حادثه پرداخت می‌شود.
بیمه‌گذار موظف است نکات ایمنی را رعایت نماید.