به منظور دریافت خسارت لازم است تا مدارک زیر به شرکت بیمه ارائه شود:

 1. اعلام کتبی خسارت در موعد مقرر در بیمه‌نامه
 2. تنظیم صورتجلسه خسارت با تعیین مواضع خسارت دیده و میزان آن
 3. اصل بیمه‌نامه دردست بیمه‌گذار به همراه ضمائم آن
 4. اصل پیمان، متمم‌های پیمان، فهرست بهای پیمان و ضمائم آن(درصورت وجود)
 5. صورت مجالس و صورت وضعیتهای ماهانه قبل از خسارت
 6. اصل دستورکار مشاور به پیمانکار و صورت مجلس انجام آن برای اجرای کارهائی که در نقشه‌ها نیست
 7. اصل صورتجلسه با تأیید کتبی دستگاه نظارت برای انجام کارهائی که هنوز به اتمام نرسیده بنابراین در صورت مجالس و صورت وضعیتها درج نشده و خسارت دیده است
 8. گزارش مقامات انتظامی (درصورت سرقت یا فوت)
 9. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی (در صورت وقوع طوفان یا سیل)
 10. گزارش کارشناس خسارت با تعیین خسارت قابل پرداخت
  نکات مهم در مورد خسارت :

رعایت نکات زیر در خصوص اعلام خسارت بسیار مهم و حیاتی می‌باشد.

 1. حداکثر مهلت اعلام خسارت ۱۴ روز میباشد.
 2. پرداخت حق بیمه در موعو مقرر.
 3. بیمه‌گذار نباید قبل از بازدید بیمه‌گر اقدام به ترمیم مواضع آسیب دیده نماید.
 4. خسارت بر اساس فهرست بهای منضم به قرارداد، صورت مجالس و صورت وضعیتها (صورت کارکردهای) اجرائی قبل از حادثه پرداخت می‌شود.