دریافت فایل اکسل «مقایسه شرکتهای بیمه از لحاظ بیمه عمر»

 

ویژگی ها سرمد کارآفرین پارسیان ما پاسارگاد سامان
مدت بیمه نامه تا سن ۸۰ سالگی بدون محدودیت تا سن ۷۰ سال بدون تا ۷۰ سالگی- تا ۳۰ سال تا ۷۰ و ۷۵ سالگی – تا ۳۰ سال از ۵ تا ۳۰ سال تا سن ۷۰ سالگی – بدون محدودیت
 از ۱ تا ۷۹ سال محدودیت از ۱ تا ۷۰ سال
سن بیمه شده از ۱ ماهگی تا ۶۵ سالگی از ۱ ماهگی تا ۶۵ سالگی از ۱ ماهگی تا ۶۵ سالگی از ۱ ماهگی تا ۶۵ سالگی از ۱ ماهگی تا ۶۵ سالگی از ۱ ماهگی تا ۶۵ سالگی
روش پرداخت حق بیمه ۱و۲و۳و۴و۶و۱۲ قسط ۱ قسط ۱و۲و۳و۴و۶و۱۲ قسط ۱و۲و۳و۴و۶و۱۲ قسط ۱و۲و۳و۴و۶و۱۲ قسط ۱و۲و۳و۴و۶و۱۲ قسط
حق بیمه از سالانه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال از سالانه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال از سالانه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال از سالانه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از سالانه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
رابطه سرمایه فوت با از ۱ تا ۴۰ برابر از ۱۶٫۶ تا ۲۵ برابر از ۱ تا ۴۰ برابر از ۵ تا ۲۵ تا جایی که اندوخته منفی از ۱ تا ۳۵ برابر
حق بیمه شود
پوششهای تکمیلی از ۱ ماهگی از ۱۵ سالگی از ۱۵ سالگی از ۴ سالگی از ۱۵ سالگی از ۱ ماهگی
فوت ناشی از حادثه از ۱ ماهگی تا ۸۰ سالگی از ۱۵ سالگی تا ۷۰ سالگی از ۱۵ سالگی تا ۷۰ سالگی از ۴ سالگی تا ۷۰ سالگی از ۱۵ سالگی تا ۷۰ سالگی از ۱ ماهگی تا ۷۰ سالگی
نقص عضو ناشی از ۱۰۰%سرمایه فوت و از ۱ ماهگی ندارد از ۱۵ تا ۶۰ سالگی از ۴ تا ۶۰ سالگی از ۱۵ سالگی تا ۶۰ سالگی از ۱ ماهگی تا ۶۰ سالگی
حادثه تا ۶۰ سالگی
هزینه پزشکی ناشی از از ۱ ماهگی تا ۶۰ سالگی ندارد ندارد از ۴ سالگی تا ۶۰ سالگی از ۱۵ سالگی تا ۶۰ سالگی ندارد
حادثه
معافیت از پرداخت از بدو تولد بیمه شده به بیمه گذار از ۱۸ سالگی دارد از ۱۸ سالگی دارد از ۱۸ سالگی دارد از ۱۸ سالگی دارد از ۱۸ سالگی دارد
حق بیمه در صورت از تعلق می گیرد و از ۱۸ سالگی به
کار افتادگی بیمه شده
تعلق گرفتن پوشش معافیت دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
به بیمه گذار
معافیت از پرداخت دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد
حق بیمه در صورت
فوت
مستمری ناشی از کار افتادگی دارد+ ۲۰ ساله تا ۳ برابر ندارد ندارد دارد ندارد دارد+ ۱۰ ساله تا ۲ برابر
پوشش امراض خاص از ۱ ماهگی تا ۶۰ سالگی از ۲۰ سالگی تا ۶۰ سالگی از ۱۵ سالگی تا ۶۰ سالگی از ۱ سالگی تا ۶۰ سالگی از ۲۰ سالگی تا ۶۰ سالگی از ۱ ماهگی تا ۶۰ سالگی
میزان پرداخت پوشش ۳۰% سرمایه فوت تا سقف ۳۰% سرمایه فوت تا سقف ۳۰% سرمایه فوت تا سقف ۳۰% سرمایه فوت تا سقف ۳۰% سرمایه فوت تا سقف ۵۰% سرمایه فوت تا سقف
امراض ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت سرمایه ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت سرمایه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت غرامت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت غرامت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت غرامت ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت غرامت
جمع پرداختی در ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به هر علت + ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به هر علت + جمعا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به هر علت + ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به هر علت + ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به هر علت +
زمان فوت حادثه ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به علت حادثه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به علت حادثه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به علت حادثه ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به علت حادثه ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به علت حادثه
جمعا ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جمعا ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جمعا ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جمعا ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جمعا ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
بازخرید بیمه نامه سود قطعی سود تضمینی سود تضمینی سود قطعی با جریمه بازخرید زودهنگام سود قطعی با جریمه بازخرید زودهنگام سود قطعی با جریمه بازخرید زودهنگام
پرداخت وام از پایان سال اول از پایان سال دوم از پایان سال دوم از پایان سال اول از پایان سال دوم از پایان سال اول
هزینه پوششهای تکمیلی پوشش ها جاری و بیمه گذار حذف پوشش در صورت از حذف پوشش در صورت از پوشش ها جاری و بیمه گذار پوششها جاری و بیمه گذار باید هزینه پوششها جاری و بیمه گذار باید هزینه
معاف از پرداخت هزینه پوشش ها کار افتادگی کار افتادگی معاف از پرداخت هزینه پوشش ها پوششها را پرداخت نماید پوششها را پرداخت نماید