فصل اول – کلیات

ماده ۱- اساس قرارداد:

این بیمه نامه بر اساس قانون مصوب اردیبهشـت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیـمه گذار( که جز لاینفک بیمه نامه می باشد )تنظیم گـردیده و مورد توافق

طرفین می باشد آن قسمت از پیشنهادکتبی بیمه گذار که موردقبول بیمه گر واقع نشده و هم زمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتباً به بیمه گذار اعلام شده جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد. در صورتیکه بیمه شده و بیمه گذار مشخص نباشد رضایت کتبی بیمه شده و در مورد بیمه شـده ای کـه اهلیـت قـانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او ضروری است وگرنه بیمه نامه باطل است.

ماده۲- تعاریف و اصطلاحات

۱-۲- بیمه گر : بیمه گر شرکت بیمه ایست که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی را طبق

۲-۲- بیمه گذار : بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذکر گردیده و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید.

۳-۲- بیمه شده : بیمه شده شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول این بیمه نامه، برای او موجب انعقـاد بیمـه نامـه گردیـده و مشخصـات

۴-۲- استفاده کننده (ذینفع): ذینفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بیمه نامه بنفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در این بیمه نامه ذکر

۵-۲- موضوع بیمه : موضوع بیمه، در این بیمه نامه که یکی از انواع بیمه نامه های عمر مختلط است تابع شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه می باشد.

۶-۲- حق بیمه : حق بیمه وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد و انجام تعهدات بیمه گر موکول به پرداخت حق بیمه به نحوی که

شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد.

نامبرده در این بیمه نامه ذکر شده است.

گردیده است.

در بیمه نامه توافق شده می باشد.

ماده ۳- اساس قرارداد و تجدید نظر در شرایط عمومی

۱-۳- اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و ضمائم آن و گزارش پزشک معاینه کننده اساس قرارداد را تشکیل می دهد.

۲-۳- هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی شخصی که بوسیله معاینه پزشکی قابل تعیین نیست و پزشک ناچاراست به اظهارات بیمه شده قناعت کند معلوم گردد که اظهارات بیمه شده دراین موارد مطابق با حقیقت نبوده و یا در این قبیل موارد، بیمه شده از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه موثر باشد خودداری

الف -در مورد اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر مطلع گردد، می تواند قرارداد را لغو و یا اینکه با دریافت اضافه

ب -در صورتی که بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد تعهدات بیمه گر به نسبت ما به التفاوت حق بیمه در صورت

ج –اگر مورد از مواردی باشد که بیمه گر در صورت علم به آن از بیمه کردن بیمه شده خودداری می نمود، دراینصورت ۱۰ در صد از حق بیمه هـای پرداخـت

۳-۳- اعتبار بیمه نامه و همچنین آثار مترتب بر آن پس از امضاء بیمه نامه توسط بیمه گر و پرداخت اولین قسط حق بیمه از سوی بیمه گذار تحقق می یابد،

۴-۳- حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر، بیمه گذار و بیمه شده و هر گونه استفاده از مزایا بیمه در بیمه نامه و شرایط خصوصی آن معـین و مشـخص شـده

است و هر گونه تغییری که در بیمه نامه داده شود، به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت از طرف بیمه گر صـادر مـی گردد
۵-۳- چنانچه مفاد و مطالب مندرج در بیمه نامه و اوراق الحاقیه با شرایط مورد موافقت تطبیق نکند، بیمه گذار می تواند ظرف مدت سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه و الحاقی، تقاضای تصحیح آن را بنماید و پس از سپری شدن این مدت، مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.

نموده است بیمه گر به صورتهای زیر اقدام خواهد نمود:
نرخ، پوشش بیمه را ادامه دهد. در صورت فسخ قراداد حق بیمه های دریافتی بایستی از طرف بیمه گر برگشت شود.
اظهار حقیقت تقلیل می یابد.
شده بابت هزینه های اداری متعلق به بیمه گر بوده و بقیه به بیمه گذار مسترد خواهد شد.
مشروط بر اینکه تا آن تاریخ صحت و سلامتی بیمه شده تغییر نکرده و رضایت بخش باشد.
شود و این اوراق الحاقی جزو لاینفک قرارداد بیمه است.

این قرارداد جز در موارد اثبات عدم حسن نیت با رعایت بند ۳ ماده ۳ برای طرفین لازم الاجرا است و به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود.

ماده ۴- لزوم اجرای قرارداد

ماده ۵- شرایط پرداخت حق بیمه

ترتیب پرداخت حق بیمه به روش مشخص شده در بیمه نامه می باشد.

۱-۵- در حق بیمه یکجا، کل حق بیمه قرارداد می بایست یکجا و در شروع بیمه پرداخت گردد.

۲-۵- اقساط حق بیمه عمر باید در اول سررسیدهای مقرر و حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ سررسید پرداخت گردد.

۳-۵- پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که وجه حق بیمه به حساب شرکت واریز و در مقابل قبض رسید رسمی شرکت اخذ شده باشد.

بیمه گذار قبل از ابطال یا بازخرید بیمه نامه می تواند با پرداخت حق بیمه های معوق و هزینه دیر کرد مربوطه، بیمه نامه را با شرایط قبلی ادامه دهد.

تبصره :چنانچه حق بیمه بیمه نامه بیش از مدت یکسال به تعویق افتاده باشد بیمه گذار می بایست قبل از پرداخت حق بیمه معوق، فرم درخواست ادامه بیمه نامه را تکمیل نموده و پس از تایید پزشک مشاور بیمه گر حق بیمه معوق و هزینه دیر کرد مربوطه را پرداخت نماید ضمناً حق انجام معاینه پزشکی از بیمه شده

ماده ۶- برقراری مجدد بیمه نامه

با هزینه بیمه گذار در شرایط فوق برای بیمه گر محفوظ است.

ماده ۷- بازخرید

در صورت تقاضای بیمه گذار، بیمه گر بیمه نامه را طبق جدول بازخرید که به رویت بیمه گذار رسیده است و پیوست بیمه نامه می باشد بازخرید می نماید. بیمه گذار میتواند پس از گذشت دو سال از شروع بیمه و پرداخت دو سال حق بیمه معادل ۹۰ درصد مبلغ بازخرید تقاضای دریافت وام از محل بیمه نامه خـود

ماده ۸- وام به اعتبار بیمه نامه
بنماید در این صورت تعهدات بیمه گر تا میزان وام پرداختی و سود متعلقه مادام که تسویه نشده است تقلیل می یابد.

۱-۹- بیمه گذار می تواند این بیمه نامه را بصورت قانونی به شخص دیگری منتقل نماید که انتقال مزبور بر اساس تکمیل فرم مربوطه و با موافقت کتبی بیمه

۲-۹- اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند، در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال بیمه نامه به دیگری چنانچه وراث یا منتقل الیـه کلیـه تعهـداتی را کـه بـه موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه گذار بوده است نسبت به بیمه گر اجرا نمایند، قرارداد بیمه بنفع آنها معتبر خواهد بود . معهذا وراث و یا منتقل الیه حق فسخ

۳-۹- در صورت انتقال بیمه نامه به شخص دیگر، انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط معوق تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.

۴-۹- اگر وراث بیمه گذار متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامینی خواهند داشت به نحوی که هرگاه یکی از

ماده ۹- انتقال بیمه نامه شده و بیمه گر خواهد بود.

قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهند داشت.

آنها حق بیمه سهم خود را نپردازد هیچکدام نخواهند توانست از قرارداد بیمه استفاده نمایند.

ماده ۱۰- حقوق استفاده کننده

۱-۱۰- بیمه گذار حق دارد در طول مدت قراردادبیمه، استفاده کننده بیمه نامه را با موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد، در اینصورت بیمه گذار موظف اسـت

۲-۱۰- اثرات قانونی استفاده از سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده و یا انقضاء مدت بیمه نامه شروع می شود ولی اگر بیمه گذار بابت آن وجهـی دریافـت

۳-۱۰- سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده متعلق به وراث قانونی بیمه شده است مگر آنکه قبلاً در بیمه نامه و یا اوراق الحاقیه استفاده کننده دیگری قید

مراتب را کتبا با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و درصد سهم هر یک از استفاده کنندگان به بیمه گر اطلاع دهد.

کرده و یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.

شده باشد در این صورت سرمایه بیمه عمر متعلق به اشخاصی خواهد بود که نام آنها در بیمه نامه و یا اوراق الحاقی ذکر شده است.

ماده ۱۱- خطرات متمم

موارد زیر در صورتی که شرایط خصوصی این قراداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود.

۱-۱۱- خطر مسافرت هوایی : هیچیک از خطرات ناشی از مسابقه سرعت، اکتشاف، پروازهای اکروباتی و هر نوع تمرین مربـوط بـه آنهـا مشـمول ایـن

۲-۱۱- خطر جنگ : در صورتیکه بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظـامی در مقابـل نیـروی مهـاجم

داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را تا روز حادثه پرداخت خواهد نمود .چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی

تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود بیمه نامه از آن تاریخ به بیمه معلق تبدیل می شود حتی اگر بیمه گر در اثر عـدم اطـلاع از وضـع بیمـه شـده بـه

دریافت حق بیمه ادامه داده باشد.در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تـا روز تعلیـق خواهـد

پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد .بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگـی و یـا بازگشـت

قرارداد نمی باشد و در صورت بروز خطر در این موارد بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه پرداخت خواهد نمود.

بیمه شده از حالت لشگری به حالت کشوری و یا در نظر گرفتن شرایط ماده ۷ این قرارداد به حالت اولیه بازگشت داده خواهد شد.

ماده ۱۲- خطراتی که تامین نمی شود

۱-۱۲- در صورتی که بیمه شده در اثر خودکشی یا سعی در خود کشی در طول دو سال اول از تاریخ شروع قراداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد، فوت نماید

۲-۱۲- در صورتیکه استفاده کنندگان یا یکی از آنها مسبب مرگ بیمه شده باشد در این صورت فقط سهم سایر استفاده کننـدگان از سـرمایه بیمـه پرداخـت

فقط ذخیره ریاضی بیمه پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلایل مکفی ثابت نمایند که خود کشی غیر ارادی بوده است.

خواهد شد.

ماده ۱۳- مدارک پرداخت سرمایه یا خسارت

سرمایه بیمه در قبال رسیدی که دارای امضای مصدق باشد و پس از در یافت اسناد و مدارک مشروحه ذیل (طبـق شـرایط بیمـه نامـه ) تسـویه و بـه اسـتفاده –

کنندگان پرداخت خواهد شد:

۱-۱۳- بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن

۲-۱۳- قبوض رسید حق بیمه های پرداختی

۳-۱۳- در صورت حیات بیمه شده رونوشت مصدق شناسنامه بیمه شده

۴-۱۳- در صورت فوت بیمه شده، اعلام فوت بیمه شده بطور کتبی با ذکر علت آن در حداکثر تا یکماه( مگر در مواردغیرعادی ) از طرف استفاده کننده یا بیمه

گذار به بیمه گر به انضمام ارائه مدارک زیر:

۱-۴-۱۳- گواهی رسمی فوت( خلاصه رو نوشت فوت)

۲-۴-۱۳-گواهی پزشک قانونی یا گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری، شرح و سیر آن ذکرشده باشد. در صورتیکه معالجه بعمل نیامده

باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده، ارائه گردد.

۳-۴-۱۳- تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه باطل شده بیمه شده متوفی

۴-۴-۱۳- گزارش حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد(در صورتی که فوت بیمه شده بر اثر حادثه باشد)

۵-۴-۱۳- گواهی انحصار وراثت( در صورتیکه استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی وراثت قانونی تعیین شده باشند)

۵-۱۳- چنانچه بیمه شده مشمول پوششهای تکمیلی باشد:

۱-۵-۱۳- تأیید پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن اعضا از کار افتاده بیمه شده( در صورت از کار افتـادگی کامـل بیمـه شـده طبـق

شرایط مقرر).

۲-۵-۱۳- گواهی تأیید پزشک معالج بیمه شده همراه با اصل صورتحساب تایید شده پزشکی( در صورت ایجاد هزینه پزشکی بر اثر حادثه).

۳-۵-۱۳- گزارش حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد(در صورتیکه خسارت بیمه شده بر اثر حادثه باشد).

۴-۵-۱۳- ارائه سایر مدارک لازم طبق نظر پزشک معتمد یا مشاور بیمه گر.

در صورتیکه بیمه نامه و یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است فورا مراتب را به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گـر پـس از اطمینـان از

ماده۱۴- فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه

فقدان آن المثنی بیمه نامه را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۵- نشانی قانونی– تغییر محل اقامت– نماینده در ایران

۱-۱۵- اقامتگاه بیمه شده و یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.

۲-۱۵- بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد.

۳-۱۵- هر گاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که درکارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه

۴-۱۵- در صورت عدم رعایت مقررات فوق،انجام مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که بیمه گر از آن مطلع می باشد معتبر خواهد بود.

گر نامه های مربوطه را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

۵-۱۵- کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او بعنوان این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به آدرس واحد صادرکننده بیمه نامه فرستاده شود.

ماده ۱۶- مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد ۲ سال است.

ماده ۱۷- در سایر مواردی که نسبت به آن ذکری بـه میـان نیامـده اسـت طبـق شـرایط عمـومی بیمـه هـای عمـر و قـانون بیمـه و قـوانین جـاری مملکـت عمل خواهد شد.