سرمایه بیمه در قبال رسیدی که دارای امضای مصدق باشد و پس از در یافت اسناد و مدارک مشروحه ذیل طبق شرایط بیمه نامه تسویه به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد:
۱٫ بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن
۲٫ قبوض رسید حق بیمه های پرداختی
۳٫ در صورت حیات بیمه شده رونوشت مصدق شناسنامه بیمه شده
۴٫ در صورت فوت بیمه شده، اعلام فوت بیمه شده بطور کتبی با ذکر علت آن تا حداکثر یکماه مگر در مواردغیر عادی از طرف استفاده کننده یا بیمه‌گذار به بیمه‌گر به انضمام ارائه مدارک زیر:
گواهی رسمی فوت(خلاصه رو نوشت فوت)
گواهی پزشک قانونی یا گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری، شرح و سیر آن ذکرشده باشد. در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده، ارائه گردد.
تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه باطل شده بیمه شده متوفی
گزارش حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد(در صورتی که فوت بیمه شده بر اثر حادثه باشد)
گواهی انحصار وراثت (در صورتیکه استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی وراث قانونی تعیین شده باشند)
چنانچه بیمه شده مشمول پوششهای تکمیلی باشد:
تأیید پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن اعضا از کار افتاده بیمه شده (در صورت از کار افتادگی کامل بیمه شده طبق شرایط مقرر).
گواهی تأیید پزشک معالج بیمه شده همراه با اصل صورتحساب تایید شده پزشکی (در صورت ایجاد هزینه پزشکی بر اثر حادثه).
گزارش حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد(در صورتیکه خسارت بیمه شده بر اثر حادثه باشد).
ارائه سایر مدارک لازم طبق نظر پزشک معتمد یا مشاور بیمه گر.