از دیگر فواید اجتماعی بیمه می توان به نقشهای بیمه در موارد  زیر توجه کرد:

بیمه تامین کننده ی امنیت مالی بازرگانان برای فعالیتهایشان است. و به آنها امکان می دهد از حد اکثر ظرفیت های مالی خویش بهر برداری کنند.

بیمه کار آیی بازرگانان را افزایش می دهد. بدین معنی که بازرگان با خرید بیمه در واقع خطر را از خود دور می کند و به عهد بیمه گر می گذارد. حال او با خیالی راحت تر به کار تجارت خویش مشغول می شود و این می تواند توان رقابتی تاجر را افزایش دهد . در واقع تاجر با داشتن بیمه بهتر و آزاد تر در بازار فعالیت می کند.

بیمه هزینه ها را کاهش می دهد  . چون امور بازرگانی یک فعالیت مشترک است و در چرخه اقتصادی تولید کننده ؛ توزیع کننده؛ مصرف کننده ؛ شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل و دیگران هریک برای سهم خویش جزیی از این چرخه را بیمه می کنند ؛ پس در موقع بروز خسارت هم هر یک جزیی از خسارت را متحمل می شوند و  شرکت های بیمه جبران می کنند که در صورت نبود بیمه ممکن بود که همه خسارت بر عهده تاجر و یا هر یک از عوامل دیگر  قرارگیرد.

بیمه سبب اعتبار بیمه گذار می شود  . چون بیمه از جهتی تضمین محسوب می شود ( بعضی از بانکها از تاجر برای تضمین بیمه  می خواهند ) . پس در واقع تاجر با داشتن بیمه و ارئه آن اعتبار های خود را افزایش می دهد.

بیمه یک نوع پس انداز است  .اگر شخصی اموال و دارایی های خود را بیمه نکند در واقع او خود مسئول خسارت وارده بر خودش است و بنابراین باید برای روز مبادا بخشی از سرمایه خود را از فعالیت بیندازد . و این یعنی  استفاده نکردن از همه ی ظرفیت های سرمایه . ولی اگر شخص بیمه بود کنار گذاشتن آن مبلغ ضرورت ندارد و در واقع مانند این است که پس اندازی در شرکت بیمه دارد و این به او امکان می دهد از تمام سرمایه استفاده کند.